เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563

เปิด[27] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

เปิด[26] เมื่อ 11/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักเรียน...

เปิด[46] เมื่อ 10/04/21 อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2563

เปิด[32] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย...

เปิด[44] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

เปิด[37] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย(โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์...

เปิด[26] เมื่อ 07/04/21 อ่านต่อ

พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายสะพาย

เปิด[31] เมื่อ 06/04/21 อ่านต่อ

พิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

เปิด[31] เมื่อ 03/04/21 อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน

เปิด[23] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)

เปิด[27] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งคาจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

เปิด[30] เมื่อ 02/04/21 อ่านต่อ

ทั้งหมด 876 ข่าว : 73 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید