เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19

     วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการ หัวหน้างานและคณะครูโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ประชุมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศ.ค.ร.) เพื่อติดตามนักเรียน จัดหา บริการ และบริหารจัดการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดทุกวัน โดยมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลสุขภาพนักเรียน สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และผู้มาติดต่อในโรงเรียนทุกกรณี ซึ่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

21/06/21 อ่าน(797) บ้านเนินพลับหวาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید