เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดนาพร้าว นำโดยนายไชยา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าว นางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู

เข้ารับการนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก นางกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online, On-Hand, On-Air และ On-Demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนขอขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

30/06/21 อ่าน(824) วัดนาพร้าว


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید