เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพร้าวเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1โดย   นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้ นายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม กรรมการและเลขานุการ และนางเพชรลดา มากคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้ช่วยเลขานุการ

        โรงเรียนวัดนาพร้าวขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ของนางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาศนี้

ประชาสัมพันธ์ วรรณวิไล ศรีสุพัฒน์

29/06/21 อ่าน(941) วัดนาพร้าว


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید