เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

        วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 ว่าที่ร้อยตรี อรพงษ์ อาษาเอื้อ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ลงพื้นที่ทำการนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online On-Hand On-Air และ On-Demand ของโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการบริหารจัดการศึกษา และสังเกตชั้นเรียนของครูรายบุคคล
         ในการนี้ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ และคณะครู ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้กำลังใจ คำชี้แนะ พร้อมแนวทางที่สามารถพัฒนาและปรับใช้ในการจัดการเียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

24/06/21 อ่าน(1055) วัดเขาคันธมาทน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید