เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การนิเทศเชิงลึกการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบ่อวิน

    วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านบ่อวิน ยินดีต้อนรับนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการมานิเทศเชิงลึกการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online, On-Hand, On-Air, On-Demand ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิศิษฏ์ อ้นขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปริยาณัต พลเกิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวินร่วมต้อนรับ และรายงานข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และนำเยี่ยมชมห้องเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้นของโรงเรียนบ้านบ่อวิน

    ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อวิน ขอขอบพระคุณนายบุญเพชร วันนา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ให้คำชื่นชมและคำแนะนำ

พร้อมให้แนวทางในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน

23/06/21 อ่าน(740) บ้านบ่อวิน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید