เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อม โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ และรายงานการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม ทางโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศฯ เป็นอย่างสูง

15/06/21 อ่าน(708) วัดเขาคันธมาทน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید